Tom Indkøbskurv
Forsiden Salgs- og leveringsvilkår | IPhouse

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

IPhouse ApS
Ved Faurgården 3
4300 Holbæk
Tlf. 88447070

 
 

Salgs- og leveringsvilkår
 1. Generelt:
  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af IPhouse ApS’ sælger er først bindende for IPhouse ApS, når den er godkendt af IPhouse ApS’ ledelse.

  Udstilling af varer på IPhouse ApS’ webshop er ikke et tilbud, men opfordring til at gøre tilbud. Der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en ordrebekræftelse.

  2. Priser:
  Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. IPhouse ApS’ priser fremgår af IPhouse ApS’ til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af IPhouse ApS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance. 

  3. Betaling: 
  Vi accepterer flg. betalingskortkort:
 • VISA/Dankort
 • VISA
 • Mastercard

IPhouse ApS anvender en betalings-gateway fra Nets A/S. Kommunikationen med denne betalingsløsning sker elektronisk. Alle kortdata sendes krypteret, så dine oplysninger er sikrede. Hvis vi ikke er i stand til at levere hele ordren, kan vi reducere din betaling til den nye ordretotal. Vi kan derimod ikke øge beløbet, såfremt du ønsker at tilføje en eller flere varelinjer. Hvis du betaler med betalingskort, trækkes beløbet først på din konto, når varen er afsendt. Det trukne beløb vil fremgå af din konto.

For momsregistrerede virksomheder og offentlige institutioner skal betaling ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. IPhouse ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. 

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på IPhouse ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af IPhouse ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til IPhouse ApS, som om levering var sket til aftalt tid. IPhouse ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold:
IPhouse ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:
Levering sker ab lager IPhouse ApS’ adresse, eller IPhouse ApS underleverandørs adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af IPhouse ApS til enhver tid gældende prisliste. 

Leveringstiden er fastsat af IPhouse ApS efter IPhouse ApS’ bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. IPhouse ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

IPhouse ApS leverer kun i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) - se fragt og gebyrtakster her (INDSÆT LINK HER)

6. Bestillingsfejl: 
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur.

IPhouse ApS forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7. Produktinformation: 
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for IPhouse ApS.

8. Produktændringer: 
IPhouse ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder: 
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og IPhouse ApS er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. 

10. Mangler og reklamation: 
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give IPhouse ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. IPhouse ApS kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden IPhouse ApS’ skriftlige samtykke fritager IPhouse ApS for enhver forpligtelse. Såfremt IPhouse ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til IPhouse ApS i original emballage. 

IPhouse ApS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt IPhouse ApS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

IPhouse ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis IPhouse ApS finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil IPhouse ApS foretage en evt. ombytning / kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

12. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor IPhouse ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. IPhouse ApS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og IPhouse ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. IPhouse ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

IPhouse ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: 

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort IPhouse ApS’ opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13. Produktansvar: 
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: IPhouse ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af IPhouse ApS’ leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse. 

14. Transport af rettigheder og pligter: 
IPhouse ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

15. Reklamation
Du skal undersøge alle varer ved modtagelsen, så du sikrer dig, at de er fejlfri, og fungerer som de skal, samt at de har de forventede egenskaber.
Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter, at du har opdaget manglen. I modsat fald fortaber du retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du opdagede manglen, er altid rettidig. Har du ikke inden 2 (* år efter salgsgenstandens overgivelse til dig meddelt os, at du vil påberåbe dig en mangel, kan du ikke senere gøre den gældende, medmindre vi har påtaget os at indestå for genstanden i længere tid.
*) Enkelte leverandører yder kun 12 måneders reklamationsret, bl.a. Apple, som på samtlige af deres produkter kun har 12 måneders reklamationsret. Hvorfor mangler på disse varer skal påberåbes senest 1 år efter køb.
Begrænset reklamationsperiode på batterier. Da batterier har en naturlig begrænset holdbarhed, er reklamationsperioden på disse begrænset til 6 måneder fra købsdato. Enkelte producenter yder dog 12 måneders fabriksgaranti på batterier – i så fald informeres der herom i den medfølgende garantispecifikation. Vi opfordrer kunden til at nærlæse informationen om korrekt behandling af batterier i den medfølgende dokumentation (manual).
En reklamation foretages via ”Min Konto” på IPhouse.dk, hvor du opretter en sag for at få et returnummer. Formålet med returnummeret er at lette identifikation og administration af returvaren. Modtagelse af et returnummer betyder ikke, at IPhouse ApS har imødekommet reklamationen, og at klagen er godkendt. Varen skal først returneres til IPhouse ApS. Dit returnummer er gyldigt i 14 dage, og produktet skal returneres til IPhouse ApS inden for disse 14 dage.
Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid.
Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.
Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig. refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering.
IPhouse ApS kontrollerer og tester de returnerede varer i overensstemmelse med den fejlbeskrivelse, som du har givet. IPhouse ApS henstiller derfor til, at fejlbeskrivelsen gøres så udførlig som muligt. Finder IPhouse ApS, at varen er fejlfri, pålægges et gebyr for fejlsøgning og IPhouse ApS’ omkostninger til returnering af varen.
16. Tvister: 
Enhver tvist mellem IPhouse ApS og erhvervsmæssig køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting